شما مي توانيد با صندوق پيام گير صوتي ارتباط مردمي وزير دفاع به شماره 26126988-021 تماس حاصل نموده پيشنهادات، انتقادات، سئوالات و مشکلات خود را با وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مطرح نمائيد.بديهي است پس از انجام بررسي هاي لازم پاسخ آن را دريافت خواهيد کرد.